Καριέρα

phone2310951128 - 2311117250

emailinfo@ggs.gr

Σάββατο, 30 Οκτωβρίου 2021 18:19

Γιατί κόβονται από τον δανεισμό χιλιάδες επιχειρήσεις

Γιατί κόβονται από τον δανεισμό χιλιάδες επιχειρήσεις

Του Λεωνίδα Στεργίου

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία των ΕΚΤ και Κομισιόν, σύμφωνα με την έκθεση SAFE, σχετικά με την πρόσβαση των επιχειρήσεων στον τραπεζικό δανεισμό επιβεβαιώνουν τη δυσφορία που εκφράζεται από τους επιχειρηματίες. Από τις αιτήσεις για δάνειο που υποβάλλονται στις τράπεζες, μόνο οι 3 στις 10 εγκρίνονται, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 είναι ακριβώς το αντίστροφο: 7 στις 10 εγκρίνονται.

Ενδιαφέρον έχει το υψηλό ποσοστό των επιχειρήσεων που πιστεύουν ότι θα "κόβονταν” είτε από τα πιστωτικά κριτήρια είτε για μη επαρκή ίδια κεφάλαια ή άλλους λόγους. Αυτό το ποσοστό φτάνει στο 68%, δηλαδή κοντά σε αυτό που πραγματικά "κόβεται” από τις τράπεζες. Σημειώνεται ότι στην έρευνα των ΕΚΤ και Κομισιόν, ως μικρομεσαία επιχείρηση είναι εκείνη που απασχολεί μέχρι 249 άτομα. Όσο μειώνεται το μέγεθος των επιχειρήσεων τόσο τα ποσοστά απόρριψης αυξάνονται.

Ποιοι είναι οι λόγοι απόρριψης; Σύμφωνα με τις ίδιες τις τράπεζες, οι αιτίες είναι οι εξής:

* Χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα. Πρόκειται για τη συχνότερη αιτία απόρριψης αιτήσεων για τραπεζικό δανεισμό σε ποσοστό 60,5%. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει δυσμενή πιστοληπτική ικανότητα, σε συνδυασμό με ληξιπρόθεσμες οφειλές, σημαντικά δυσμενή στοιχεία ή διαπιστώθηκε η ύπαρξη κι άλλων οφειλών.

* Μη σκόπιμη επένδυση. Ο χαρακτηρισμός αυτός "κόβει” το 16,1% των αιτήσεων (που απορρίφθηκαν). Η προτεινόμενη επένδυση δεν κρίνεται σκόπιμη, βάσει της επιχειρηματικής δραστηριότητας του υποψήφιου δανειολήπτη.

* Μη διαφαινόμενη δυνατότητα αποπληρωμής. Η αιτία αυτή είναι υπεύθυνη για το 14,1% των απορρίψεων. Ο πελάτης παρουσιάζει συνεχόμενες ζημιογόνες οικονομικές χρήσεις σε συνδυασμό με απουσία άλλων πηγών εισοδήματος (πέραν της επιχειρηματικής δραστηριότητας) ή είναι υπερδανεισμένος, ή ο κύκλος εργασιών του είναι περιορισμένος και απαγορευτικός για χρηματοδότηση ή υπάρχει πληροφόρηση από το κατάστημα ως προς αντενδείξεις για την επιχείρηση που δεν προκύπτουν με άλλο τρόπο.

* Μη προσφορά απαιτούμενων εξασφαλίσεων. Το ποσοστό απόρριψης για μη επαρκείς εξασφαλίσεις ανέρχεται σε 2%. Σε αυτή την κατηγορία, ο πελάτης δεν προσφέρει τις απαιτούμενες ενοχικές ή εμπράγματες εξασφαλίσεις.

* Ανεπαρκής ίδια συμμετοχή. Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν προσφέρει το απαιτούμενο ύψος ίδιας συμμετοχής στο επενδυτικό σχήμα αποτελεί αιτία για 0,4% των απορρίψεων.

* Άλλοι λόγοι απόρριψης συγκεντρώνουν ποσοστό 7%. Εδώ, για παράδειγμα, περιλαμβάνονται η μη επιλεξιμότητα σε εγγυοδοτικά προγράμματα, η μη ανταπόκριση σε απαίτηση για διευκρινίσεις ή δικαιολογητικά, η ύπαρξη αφανών φορέων με αντενδείξεις κ.α.

 

Όπως δήλωσε πρόσφατα σε ομιλία του στη Βουλή, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών κ. Βασίλης Ράπανος, "τα κριτήρια αυτά δεν μας επιτρέπουν να δανειοδοτούμε επιχειρήσεις, οι οποίες:

α) δεν έχουν οικονομικά στοιχεία,

β) βαρύνονται με μη εξυπηρετούμενο δάνειο,

γ) δεν διαθέτουν φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα,

δ) έχουν αρνητικά ή ανεπαρκή κεφάλαια,

ε) παρουσιάζουν υπερβολική δανειακή επιβάρυνση

Όλα αυτά συνδέονται και με το πολύ μικρό μέγεθος της συντριπτικής πλειοψηφίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας μας”, συμπλήρωσε ο ίδιος.