Καριέρα

phone2310951128 - 2311117250

emailinfo@ggs.gr

Φορολογικός Σχεδιασμός – Φορολογικά

Φορολογικός Σχεδιασμός – Φορολογικά

Η έγκυρη και έγκαιρη φορολογική πληροφόρηση αναδεικνύεται σε ισχυρό επιχειρηματικό πλεονέκτημα, σε µια εποχή ριζικών αλλαγών της φορολογικής νοµοθεσίας. Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, όπου το φορολογικό καθεστώς αλλάζει συνεχώς με νέους νόμους και διατάξεις, οι επιχειρήσεις πρέπει, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, να εναρμονιστούν σωστά, αξιόπιστα και έγκαιρα, με στόχο την πρόληψη απρόβλεπτων καταστάσεων, όπως πρόστιμα, προσαυξήσεις, πρόσθετοι φόροι.

Ο Φορολογικός Σχεδιασμός έχει αποδειχθεί ότι φέρνει αποτελέσματα. Συλλέγουμε και αναλύουμε τα οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης και μέσω προβλέψεων, οδηγούμε σε ορθές επιχειρηματικές αποφάσεις, επιτυγχάνοντας τη μείωση της φορολογικής και ασφαλιστικής επιβάρυνσης. Εκμεταλλευόμαστε την υπάρχουσα νομοθεσία και τη χρησιμοποιούμε προς όφελος σας. Οι φορολογικοί έλεγχοι απαιτούν εχεμύθεια, γνώση, διακριτικότητα και λεπτούς χειρισμούς. Η εμπειρία μας, σας εγγυάται ότι θα χειριστούμε την υπόθεση σας με απόλυτη εχεμύθεια και μέσω κατάλληλων χειρισμών θα φέρουμε σε εσάς το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

tax min

Εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης και κάθε φορολογούμενου πολίτη, αναπτύσσουμε ένα εμπεριστατωμένο φορολογικό πλάνο, πλήρως εναρμονισμένο µε την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία.

Ενδεικτικές υπηρεσίες Φορολογικού Σχεδιασμού:

  • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και παροχή φορολογικών συµβουλών σύµφωνα µε τον τοµέα και το αντικείµενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση
  • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Φυσικών και Νομικών Προσώπων
  • ∆ιεκπεραίωση εργασιών σχετικά µε τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων
  • Υποστήριξη σε περίπτωση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων
  • Ειδικά θέµατα φορολογίας φυσικών προσώπων
  • Προετοιμασία και επικαιροποίηση φακέλων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών
  • Υποστήριξη κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων και εκπροσώπηση ενώπιον των φορολογικών αρχών