Career

phone2310951128 - 2311117250

emailinfo@ggs.gr

Sunday, 27 November 2022 21:32

Κροίσοι ανοίγουν family οffices στην Ελλάδα

Κροίσοι ανοίγουν family οffices στην Ελλάδα

Στη σύσταση εταιρειών διαχείρισης περιουσίας στην Ελλάδα προχωρούν οι "πλούσιοι" ξένοι που έχουν μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία, καθώς πλέον όλα είναι έτοιμα για την ενεργοποίηση των family offices.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τουλάχιστον ένα μέλος της οικογένειας να είναι μέτοχος στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού Διαχείρισης Οικογενειακής Περιουσίας (ΕΕΣΔΟΠ). Σύμφωνα με πληροφορίες τα νομικά καθεστώτα που ισχύουν πλέον στην Ελλάδα για όσους μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία έχουν δημιουργήσει έντονες αντιδράσεις σε πολλές χώρες, κυρίως Σκανδιναβικές, που βλέπουν τόσο τους συνταξιούχους όσο και εύπορους να μετακομίζουν στη χώρα μας. Αν και τα καθεστώτα αυτά ισχύουν χρόνια σε χώρες, όπως η Ιταλία και η Πορτογαλία, είναι η πρώτη που εκφράζονται τόσο έντονα διαμαρτυρίες.

Πηγές του υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν ότι είναι μεγάλο το ενδιαφέρον από οικογένειες που επιθυμούν να δημιουργήσουν family offices και ήδη μέσω των δικηγόρων τους έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες για την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών η διαχείριση των χρηματικών ροών και της οικογενειακής περιουσίας φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα μπορεί να πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού Διαχείρισης Οικογενειακής Περιουσίας (ΕΕΣΔΟΠ) η οποία μπορεί να λειτουργεί με οποιαδήποτε από τις μορφές νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας πλην της μορφής του νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Σημειώνεται ότι μπορεί ήδη να υφίσταται εταιρεία στο εξωτερικό και απλά να μεταφερθεί η έδρα της στην Ελλάδα.

Ειδικότερα:


1. Η ΕΕΣΔΟΠ έχει αποκλειστικό σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων, που κατέχουν, είτε άμεσα είτε έμμεσα, μέσω νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, τα φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και τα μέλη των οικογενειών τους, καθώς και η διαχείριση των δαπανών, που πραγματοποιούνται α για την κάλυψη των αναγκών τους και του κόστους της εν γένει διαβίωσης τους και των φιλανθρωπικών και πολιτιστικών δράσεών τους.


Τα περιουσιακά στοιχεία και επενδύσεις μπορούν να βρίσκονται στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

2. Η ΕΕΣΔΟΠ δεν επιτρέπεται να ασκεί οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα πέραν του αποκλειστικού σκοπού της.Καθορισμός φυσικών προσώπων - μελών οικογένειας και συμμετοχή στην ΕΕΣΔΟΠ- Το φυσικό πρόσωπο πρέπει να έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα ή να έχει μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα.


- Μέτοχοι, εταίροι ή μέλη στην ΕΕΣΔΟΠ μπορούν είναι:

α) Τα φυσικά πρόσωπα μέλη της οικογένειας,


β) νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, στα οποία ή στις οποίες συμμετέχουν πλειοψηφικά, φυσικά πρόσωπα φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας ή και μέλη της οικογένειάς τους.

Υπηρεσίες που δύναται να παρέχει η ΕΕΣΔΟΠ
 

Οι υπηρεσίες που δύναται να παρέχει η ΕΕΣΔΟΠ για την επίτευξη του σκοπού της είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:


α) Υπηρεσίες συνδεόμενες με την προσωπική και κοινωνική ζωή των μελών της οικογένειας, ήτοι υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων, συνοδείας ασφαλείας, στατικών φυλάκων, μαγείρων, οικονόμων, δασκάλων, παιδαγωγών και βρεφοκόμων, οδηγών, τεχνικών, κηπουρών, καθαριότητας, προμήθειας αγαθών και διαχείριση φιλανθρωπικού έργου,


β) υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης, ήτοι γραμματειακή υποστήριξη, διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που εργάζεται για λογαριασμό του φυσικού προσώπου και των μελών της οικογένειας, λογιστική παρακολούθηση και πληρωμή δαπανών κάθε είδους, διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών, τεχνική υποστήριξη για τη διαχείριση και συντήρηση ακινήτων και του περιβάλλοντος χώρου αυτών και οργάνωση επαγγελματικών ταξιδιών,


γ) υπηρεσίες χρηματοοικονομικής διαχείρισης, ήτοι διαχείριση επενδύσεων και διαχείριση των μεταβιβάσεων πλούτου,


δ) υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού, ήτοι επιχειρηματικές συμβουλές, στρατηγικός σχεδιασμός για την ακίνητη περιουσία, σχεδιασμός για τη διαδοχή και εκπαιδευτικός σχεδιασμός,


ε) λοιπές συμβουλευτικές υπηρεσίες, ήτοι υπηρεσίες φορολογικού συμβούλου, νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μηχανικών, ιατρών, συμβουλές για συμμόρφωση και υποστήριξη στη διαχείριση κινδύνου και υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας.
Η ΕΕΣΔΟΠ θα πρέπει, κατά τη σύσταση της, να δηλώσει ως κύρια και μοναδική δραστηριότητα τον ΚΑΔ 66301102 "Υπηρεσίες διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας" και δεν δύναται να παρέχει λοιπές υπηρεσίες ή να διενεργεί δαπάνες οι οποίες δεν σχετίζονται με την επίτευξη του σκοπού της.
 

Προϋποθέσεις εφαρμογήςΗ ΕΕΣΔΟΠ να απασχολεί στην Ελλάδα προσωπικό τουλάχιστον πέντε ατόμων εντός δώδεκα μηνών από την ίδρυση της και εφεξής.


Ειδικά για το πρώτο φορολογικό έτος, η ως άνω προϋπόθεση δύναται να συμπληρωθεί οποτεδήποτε εντός του διαστήματος των δώδεκα μηνών από την έναρξη λειτουργίας της και πρέπει να διατηρείται εφεξής.


 Η ΕΕΣΔΟΠ να πραγματοποιεί στην Ελλάδα δαπάνες λειτουργίας τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ ετησίως σε κάθε φορολογικό έτος. Σε περίπτωση που το πρώτο φορολογικό έτος είναι μικρότερο των δώδεκα μηνών, για τον έλεγχο πλήρωσης της προϋπόθεσης αυτής οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες λειτουργίας ανάγονται σε ετήσιο ποσό.


Ως δαπάνες λειτουργίας που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα θεωρούνται οι πάσης φύσεως δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ΕΕΣΔΟΠ για τη λειτουργία της στην ημεδαπή, ήτοι για τη διαχείριση της οικογενειακής περιουσίας, όπως αυτές λαμβάνονται υπόψη στην έννοια των πάσης φύσεως εξόδων και αποσβέσεων, ως βάση υπολογισμού των ακαθαρίστων εσόδων .


Προσδιορισμός ακαθάριστων εσόδων

Τα ακαθάριστα έσοδα της ΕΕΣΔΟΠ προσδιορίζονται με την προσθήκη ποσοστού κέρδους 7% στο σύνολο των πάσης φύσεων εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των αποσβέσεων, με εξαίρεση τον φόρο εισοδήματος, εκτός αν τα έσοδα που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία είναι μεγαλύτερα από τα έσοδα που υπολογίζονται κατά τα ανωτέρω, οπότε λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα που προκύπτουν από τα βιβλία.

Τα ακαθάριστα έσοδα της ΕΕΣΔΟΠ, εισπράττονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικών εμβασμάτων σε αναγνωρισμένη τράπεζα.Έλεγχος συνδρομής και συνέπειες μη τήρησης προϋποθέσεων Έως το τέλος του επομένου από την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μήνα η ΕΕΣΔΟΠ υποχρεούται να αποστείλει στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών τα ακόλουθα δικαιολογητικά, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των προϋποθέσεων της παρούσας, ήτοι:


- Τα σχετικά έντυπά του, από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία απασχόλησης των εργαζομένων στην ΕΕΣΔΟΠ για διάστημα 12 μηνών,


- αντίγραφο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων,


- υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της ΕΕΣΔΟΠ αναφορικά με τα μέλη αυτής (εταίρους/μετόχους),


- υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της ΕΕΣΔΟΠ ότι η εταιρεία παρείχε υποστήριξη αποκλειστικά στο φυσικό πρόσωπο και στα μέλη της οικογένειας του και δεν έχει ασκήσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα πέραν του αποκλειστικού σκοπού της,


- έγγραφα περί μεταβολής των προβλεπόμενων ιδιοτήτων των μελών της οικογένειας (οικογενειακή κατάσταση, ανηλικότητα, απόφαση επιμέλειας και διατροφής),


- αποδεικτικά για τη διενέργεια των δαπανών και των εσόδων μέσω τραπεζικών λογαριασμών και εμβασμάτων αντίστοιχα.

 

Πηγή: capital.gr