Καριέρα

phone2310951128 - 2311117250

emailinfo@ggs.gr

Σάββατο, 12 Μαρτίου 2022 14:36

Έντυπο E1 - Οι αλλαγές του εντύπου για το φορολογικό έτος 2021

Έντυπο E1 - Οι αλλαγές του εντύπου για το φορολογικό έτος 2021

➤ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Ενημέρωση των περιπτώσεων που αφορούν ημερομηνίες

✔ Περίπτωση 8. Είστε συνταξιούχος και γεννηθήκατε μέχρι 31-12-1956;
✔ Περίπτωση 9. Έχετε κάνει έναρξη επιτηδεύματος για πρώτη φορά από 1/1/2019 και μετά;
✔ Περίπτωση 11. Ασκείτε επιχειρ. δραστηρ. με ιδιότητα εμπορική και γεννηθήκατε μέχρι την 31-12-1959;
Προσθήκη περίπτωσης 21 και νέοι κωδικοί : 21. Έχετε υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ για εισόδημα από μισθωτή εργασία;  ΚΩΔ 043 και 044

Οι κωδικοί αυτοί είναι προσυμπληρωμένοι και αφορούν στους φορολογούμενους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Γ ΚΦΕ και αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία που προκύπτει στην ημεδαπή, από πλήρωση νέας θέσης εργασίας.
Η υπαγωγή στις συγκεκριμένες διατάξεις αποδεικνύεται με την εγκριτική απόφαση που εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής, όπου αναγράφεται η επωνυμία και το ΑΦΜ του εργοδότη για τον οποίο πληρούται η προϋπόθεση της νέας θέσης εργασίας.
Φυσικό πρόσωπο που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου άρθρου 5Γ ΚΦΕ απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α για το πενήντα τοις εκατό (50%) του εισοδήματος του από μισθωτή εργασία στην Ελλάδα για επτά (7) συναπτά φορολογικά έτη.

Πινακας 2


➤ ΠΙΝΑΚΑΣ 4Β ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ………

Αλλαγές λεκτικών για προσθήκη επαγγέλματος

✔ Αλλαγή λεκτικού υποπίνακα σε : ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΞ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤ. ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Ε.Ν.) & ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ/ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

✔ Αλλαγή λεκτικού στην περ. 10.  σε Κατηγορία επαγγέλματος (συμπληρώστε τον ανάλογο κωδικό) 1: Αξ/κός Ε.Ν.   2: Κατώτ. πλήρωμα Ε.Ν.  3: Κατώτ. πλήρωμα και αξ/κός Ε.Ν. εντός του ίδιου έτους  4: Κυβερνήτης, συγκυβ/της και μηχ/κός αεροσκαφών

Τονιζεται ότι στους κωδικούς 201-202 συμπληρώνεται η κατηγορία επαγγέλματος με συμπλήρωση του ανάλογου κωδικού ως εξής: 1: Αξιωματικός εμπορικού ναυτικού, 2: Κατώτερο πλήρωμα εμπορικού ναυτικού, 3: Κατώτερο πλήρωμα και αξιωματικός εμπορικού ναυτικού στην ίδια χρήση, 4: Κυβερνήτες, συγκυβερνήτες, μηχανικοί αεροσκαφών.

Πινακας4Β


➤ ΠΙΝΑΚΑΣ 4Ε ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑ
 
✔ Αλλαγή λεκτικού στην περ. 4 σε Ζημιά του ίδιου φορ. Έτους από μεταβίβαση τίτλων ημεδαπής ή αλλοδαπής της παρ. 1 άρθρου 42 Κ.Φ.Ε

✔Προσθήκη περ. 5 και κωδικού : 5. Ζημιές προηγούμενων φορ. Ετών από μεταβίβαση τίτλων ημεδαπής ή αλλοδαπής της παρ. 1 άρθρου 42 Κ.Φ.Ε.  ΚΩΔ 873 – 874

Το κέρδος του φορολογικού έτους 2021 από την πώληση τίτλων του άρθρου 42 ΚΦΕ, όταν οι τίτλοι έχουν εκδοθεί από ημεδαπή επιχείρηση και η υπεραξία τους φορολογείται. Κατά τη συμπλήρωση των ανωτέρω κωδικών δεν αφαιρείται από τον φορολογούμενο η με-ταφερόμενη ζημία προηγουμένων ετών, καθώς αυτή αναγράφεται, από το φορολογικό έτος 2021 και έπειτα, στους νέους κωδικούς 873-874 και αφαιρείται από το κέρδος του τρέχοντος έτους κατά την εκκαθάριση.

Πινακας4Ε

 

➤ ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Κατάργηση κωδικών
✔ Περ. 11 Καθαρό ποσό κοινωνικής αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση ΚΩΔ 305 – 306
✔ Περ. 12 Καθαρό ποσό κοινωνικής αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) ΚΩΔ 335 - 336

Αναρίθμηση περιπτώσεων
✔ Οι περιπτώσεις 13 - 22 αναριθμούνται σε  περιπτώσεις 11 – 20

Προσθήκη νέων κωδικών

✔ Στην περίπτωση 11. Ενοίκιο που πληρώσατε για κύρια κατοικία της οικογένειας : Προσθήκη κωδικών 081,082,083 Αριθμός δήλωσης μίσθωσης
✔ Στην περίπτωση 12. Ενοίκιο που πληρώσατε για κατοικία παιδιών της οικογένεια που σπουδάζουν στο εξωτερικό: Προσθήκη κωδικών 084,085, 086 Αριθμός δήλωσης μίσθωσης
✔ Κατάργηση του διαχωρισμού των κωδικών 817,  819 και 821 σε πρώτο και δεύτερο παιδί για το ενοίκιο παιδιών που σπουδάζουν και προσθήκη κωδικών 818-820-822
✔ Στην περίπτωση 13. Ενοίκιο ακινήτων εκτός από κύρια κατοικία και κατοικία παιδιών που σπουδάζουν: Προσθήκη κωδ. 087 που αφορά Αριθμός δήλωσης μίσθωσης

Στις νέες στήλες των πινάκων των περ. 11, 12 και 13 με τίτλο «Αριθμός Δήλωσης Μίσθωσης», συμπληρώνεται ο αριθμός της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας της αντίστοιχης σύμβασης μίσθωσης.

Οι νέοι κωδικοί 818, 820, και 822 συμπληρώνονται από τον/την σύζυγο σε περίπτωση που έχει συμβληθεί στη συγκεκριμένη μίσθωση ή αυτή αφορά σε κατοικία εξαρτώμενου τέκνου που δεν έχει αποκτήσει από κοινού με τον/την υπόχρεο.

Πινακας6


➤ ΠΙΝΑΚΑΣ 7.  ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

Αλλαγές λεκτικών

✔Αλλαγή λεκτικού πίνακα σε ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Ή ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ

✔Περ. 2 αλλαγή σε Δωρεές άρθρου 19 Κ.Φ.Ε.
✔Περ. 8 αλλαγή σε Ποσό για απαλλαγή από την καταβολή φόρου ν. 3908/2011 και ν. 4399/2016
✔Περ. 11 αλλαγή σε Δωρεές προς το ΚΠΙΣΝ, ΕΒΕ (Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος) και ΕΛΣ (Εθνική Λυρική Σκηνή) του ν. 3785/2009

Προσθήκη περίπτωσης 13 και νέοι κωδικοί  : 13. Ποσό που καταβλήθηκε στους ΕΛΚΕ από μη ασκούντες ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα,  ΚΩΔ 633 – 634

Στους νέους κωδικούς 633-634 συμπληρώνεται το ποσό που καταβλήθηκε εντός του φορολογικού έτους 2021 από φορολογούμενους καθηγητές και λέκτορες πλήρους απασχόλησης σε Α.Ε.Ι. που δεν ασκούν ατομικά επιχειρηματική δραστηριότητα, στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., κατ' εφαρμογή της διάταξης της περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α' 195), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 113 παρ. 1 ν. 4821/2021 (Α' 134) και αφορά στα έτη 2018 και επόμενα. Σύμφωνα με τη διάταξη της περ. ε'της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 68 παρ. 1 ν. 4758/2020 (Α' 242), το ποσό που καταβάλλεται από κάθε υπόχρεο Καθηγητή ή υπηρετούντα λέκτορα για οφειλές του έτους 2018 και εξής εκπίπτει από τη φορολογική δήλωση που υποβάλλεται κατά το επόμενο φορολογικό έτος, επομένως τα ποσά που καταβλήθηκαν το έτος 2021 και αφορούν σε οφειλές των ετών 2018 έως και 2021 αφαιρούνται από τα εισοδήματα όλων των κατηγοριών που θα περιληφθούν στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021.

Πινακας7


ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

Ενημέρωση ημερομηνιών
✔ Ενημέρωση ημερομηνιών στο λεκτικό : Άγαμα τέκνα που γεννήθηκαν από 1/1/2003 έως 31/12/2021. Άγαμα τέκνα που γεννήθηκαν από 1/1/1996 και φοιτούν ………..

Προσθήκη κωδικού : Στον αριθμό τέκνων του πίνακα 8 περ. 1 (αριθμητικά) έχει προστεθεί ο κωδικός 033

Σύμφωνα με την  Α.1034/2022 :

Στον υποπίνακα 1 δηλώνονται διακριτά τα κοινά τέκνα του υπόχρεου και της συζύγου/ΜΣΣ, καθώς και τα τέκνα καθενός εξ αυτών που δεν έχουν αποκτήσει από κοινού (μη κοινά τέκνα).
Ειδικότερα, οι σχετικοί κωδικοί συμπληρώνονται ως εξής:
- στον κωδικό 003 συμπληρώνεται για τον υπόχρεο το σύνολο των τέκνων του, ήτοι τα κοινά τέκνα με τη σύζυγο/ΜΣΣ και τα μη κοινά τέκνα του.
- στους κωδικούς 033 και 004 συμπληρώνονται για τον υπόχρεο και τη σύζυγο/ΜΣΣ αντίστοιχα, τα μη κοινά τέκνα τους.
Για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 16 ΚΦΕ, λαμβάνονται υπόψη για τον υπόχρεο ο κωδ. 003 και για τη σύζυγο/ΜΣΣ αθροιστικά οι κωδ. 004 και 003 αφαιρούμενου του πλήθους των τέκνων του κωδ. 033.
Σε περίπτωση που οι γονείς των τέκνων δεν υποβάλουν από κοινού δήλωση μπορεί να συμπληρώνεται και ο ΑΦΜ του έτερου γονέα.

Πινακας8

 

Μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε ολόκληρο το έντυπο Ε1 στην ιστοσελίδα: Taxheaven.gr